ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY BRNIANSKA – PATRÓNKA: NEZABUDNITE NÁM NA ÚRAD POSLAŤ VAŠE PRIPOMIENKY Ďakujeme za vašu hojnú účasť na včerajšom…

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY BRNIANSKA – PATRÓNKA: NEZABUDNITE NÁM NA ÚRAD POSLAŤ VAŠE PRIPOMIENKY
Ďakujeme za vašu hojnú účasť na včerajšom verejnom prerokovaní návrhu a za všetky podnetné návrhy.
PRIPOMÍNAME, že návrh ÚPN Z Brnianska – Patrónka ešte vždy nájdete na https://www.staremesto.sk/…/uzemne…/section:citizen, PRIPOMIENKOVAŤ ho môžete až do 31. 1. 2022.

Podnety a pripomienky zašlite
📍 PÍSOMNE v obálke do 31. 1. 2022 na adresu: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referát územného plánu a rozvoja, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava alebo aj
📍 MAILOM na adresu podatelna@staremesto.sk – do predmetu treba uviesť Návrh UPN Z Brnianska – Patrónka. Ďakujeme, že rešpektujete administratívny proces, ktorý zabezpečí, že vaše pripomienky a návrhy neskončia v koši, ale v rukách spracovateľa.
Spracovateľ, obstarávateľ aj vedenie Starého Mesta sa budú všetkými vašimi podnetmi zodpovedne a dôsledne zaoberať.

Ďakujeme, že sa zaujímate o ďalší rozvoj Staré Mesto – srdce Bratislavy

📍 KDE TO JE: ÚPN Z BRNIANSKA – PATRÓNKA
Riešené územie, ktoré je predmetom Územného plánu zóny Brnianska – Patrónka sa nachádza na severozápade územia Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Vymedzené je:
– zo severovýchodu Brnianskou ulicou
– z juhovýchodu Hroboňovou ulicou, z juhozápadu ulicami Lovinského a Pri Habánskom mlyne
– zo severozápadu Mlynskou dolinou.

📍 ČO TO JE: Územný plán
Územné plánovanie rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady a vecná i časová koordinácia činností v území v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Na úrovni mestskej časti sa obyvateľ najčastejšie stretáva s dvoma typmi územnoplánovacích dokumentácii: územný plán obce a územný plán zóny. Spracovanie územného plánu obce zabezpečuje hlavné mesto SR Bratislava a územné plány zón môže spracovať hlavné mesto SR Bratislava alebo príslušná mestská časť.
Územný plán obce je spracovaný v menšej podrobnosti pre celé územie mesta. Územný plán zóny sa spracúva vo väčšej podrobnosti pre územia definované územným plánom obce, zväčša pre dynamicky sa rozvíjajúce rozvojové územia. Územný plán zóny musí byť v súlade s hierarchicky nadradením územným plánom obce.
Územnoplánovacia dokumentácia je základný nástroj územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie, ktorý využívajú najmä projektanti a stavebný úrad.
Územný plán sú podľa stavebného zákona povinné mať mestá a obce, ktoré majú viac ako 2000 obyvateľov. Tento zákon ale nestanovuje, ako často by sa mal tento dokument vypracovať.
Územný plán spracúva autorizovaný architekt s kolektívom odborníkov z rozličných oblastí (doprava, zeleň, inžinierske siete…), ktorý sa vyberá prostredníctvom verejného obstarávania.
Obyvatelia môžu pripomienkovať navrhované zmeny a doplnky. Všetky pripomienky sú vyhodnotené v zmysle právnych predpisov
.


Autor správy, foto a správu publikoval Staré Mesto – srdce Bratislavy on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

👷‍♀️ Aj v roku 2022 otvárame grantové dotácie na revitalizáciu pochôdznych terás: https://bratislava.egrant.sk Jedným z prvkov...

Št jan 20 , 2022
👷‍♀️ Aj v roku 2022 otvárame grantové dotácie na revitalizáciu pochôdznych terás: https://bratislava.egrant.sk Jedným z prvkov verejného priestoru v našom meste sú aj verejne prístupné pochôdzne terasy, ktorých časť je v súkromnom vlastníctve. Mnohé z týchto terás sú, žiaľ, už dlhodobo v zlom technickom stave. Preto aj tento rok otvárame […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close