STRABAG – REAKCIA MESTA NITRA NA TVRDENIA IGORA KRŠIAKA Bývalý prednosta mesta Nitra Igor Kršiak sa snaží zavádzajúcimi tvrdeni…

STRABAG – REAKCIA MESTA NITRA NA TVRDENIA IGORA KRŠIAKA

Bývalý prednosta mesta Nitra Igor Kršiak sa snaží zavádzajúcimi tvrdeniami zbaviť zodpovednosti za kauzu STRABAG.

V článku sa okrem iného dočítate:

🔹 o čom je spor medzi mestom Nitra a spoločnosťou STRABAG;
🔹 ako bývalý prednosta Kršiak zanedbal svoje povinnosti a súčasné vedenie mesta sa to snaží napraviť;
🔹 ako a prečo okresná prokuratúra prekročila svoje právomoci pri posudzovaní platnosti dohody o urovnaní;
🔹 o tom, že nečinnosťou pána Kršiaka mesto stratilo možnosť potenciálnej náhrady škody;
🔹 prečo mesto Nitra nemôže verejne odhaliť všetky svoje právne argumenty;
🔹 a dozviete sa aj to, ktorý poslanec sa svojimi vyjadreniami pohybuje na tenkom ľade, na hranici trestného činu.

Č̳a̳s̳ ̳č̳í̳t̳a̳n̳i̳a̳:̳ ̳8̳ ̳m̳i̳n̳ú̳t̳

DOHODA BEZ ÚČINNOSTI

Medzi mestom Nitra a spoločnosťou STRABAG prebieha súdny spor o zaplatenie 597.896,78 € plus príslušenstvo z dôvodu prác vykonaných navyše počas výstavby rýchlostnej cesty R1 pri Priemyselnom parku Nitra – Sever v roku 2014. Spor pochádza z doby primátora Jozefa Dvonča a prednostu MsÚ v Nitre, ktorým bol v rozhodnom čase Igor Kršiak.

Súčasné vedenie radnice sa snaží kauzu urovnať spôsobom, ktorý je pre mesto Nitra za danej situácie najvýhodnejší. Primátor mesta Nitra, Marek Hattas, preto v júni tohto roka podpísal so spoločnosťou STRABAG dohodu o urovnaní vo výške 265 tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní odmietlo túto sumu z rozpočtu vyčleniť a dohoda tým pádom nenadobudla účinnosť.

Počas leta bol Okresnej prokuratúre Nitra doručený podnet na prešetrenie, či bol primátor oprávnený, bez predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom, predmetnú dohodu so STRABAGom uzatvoriť. Za podnetom stojí Igor Kršiak, a jeden z poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre, Ján Greššo.

KONTROVERZNÝ KROK PROKURATÚRY

Voči postupu primátora podala prokuratúra tzv. upozornenie – podľa jej právneho názoru nemal primátor bez predchádzajúceho schválenia zo strany zastupiteľstva kompetenciu dohodu uzatvoriť. Prokuratúra zastáva tento právny názor aj napriek tomu, že dohoda o urovnaní vôbec nenadobudla účinnosť, keďže poslanci finančné prostriedky (rozpočtový výdavok) na urovnanie na júnovom zasadnutí neschválili.

Upozornenie prokuratúry považuje mesto za nedôvodné a ostro sa voči nemu ohradzuje. V prvom rade, mestské zastupiteľstvo nemá oprávnenie schvaľovať nakladanie s finančnými prostriedkami. Vyplýva to zo zásad hospodárenia s majetkom mesta Nitra. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje iba o schvaľovaní rozpočtu a o všetkých jeho zmenách. Tento postup mesto Nitra zachovalo, keď bol na júnovom zasadnutí zastupiteľstva predložený návrh na prijatie rozpočtového opatrenia. Samotné nakladanie s peňažnými prostriedkami na základe schváleného rozpočtu alebo rozpočtového opatrenia prináleží mestskému zastupiteľstvu iba v prípade, ak si to vymieni v zásadách hospodárenia s majetkom mesta ako vlastnú kompetenciu. Zásady hospodárenia mesta Nitra takúto kompetenciu mestskému zastupiteľstvu nepriznávajú, a preto patrí primátorovi.

Navyše, prokuratúra prekročila medze svojich kompetencií, pretože postup pri uzatvorení dohody nie je vôbec oprávnená skúmať. Z týchto dôvodov mesto žiada, aby prokuratúra upozornenie bezodkladne zrušila.

FARIZEJSTVO A POCHYBNÉ TROMFY PÁNA KRŠIAKA

Je paradoxné, že na upozornenie prokuratúry poukazuje práve pán Kršiak. Uzatváranie dohôd o nakladaní s finančnými prostriedkami primátorom nad 16,6 tisíc eur, bez schválenia poslaneckým zborom, bolo totiž bežnou praxou aj v období, kedy bol prednostom mesta on. Farizejstvo pána Kršiaka spočíva v tom, že kým Hattasovi vyčíta podpis dohody o urovnaní vo výške 265 tisíc eur, on sám ako prednosta, spoločne s bývalým primátorom Jozefom Dvončom, nepredložili zastupiteľstvu na schválenie uzatvorenie zmluvy so STRABAGom, ktorou mesto nadobudlo majetok vo výške cca 2,9 milióna eur!

Pán Kršiak si zákon vykladá účelovo podľa toho, aké politické ciele v danom okamihu sleduje. Roky zaužívanú i ním zachovávanú prax na meste zrazu napáda v snahe zmariť urovnanie sporu. Prečo je pán Kršiak takým odporcom urovnania sporu? Že by preto, že cíti za jeho vznik zodpovednosť? Spor totiž vznikol práve preto, lebo v dobe, keď viedol úrad prednostu, mesto nedbalo chránilo svoje záujmy. Postup mesta v tomto súdnom konaní za čias vedenia úradu prednostu bol nanajvýš laxný. Za viac ako dva roky trvania konania pred súdom nebol úrad schopný podať ani len písomné vyjadrenie k žalobe na súd, neoznačil ani jeden jediný dôkaz, ktorý by mal súd v prospech mesta vykonať, hoci teraz sa pán Kršiak veľmi „obetavo“ sám ponúka ako svedok v konaní.

V neposlednom rade pán Kršiak v mene mesta úplne opomenul podať kontrolnú žalobu voči MH Investu, ktorou by si mohlo mesto uplatniť nárok na náhradu škody, ak by v spore so STRABAGom nebolo úspešné. Nekonaním exprednostu Kršiaka došlo k trestuhodnému premlčaniu tohto potencionálneho nároku. Pán Kršiak tvrdí, že sa mestu snaží zachrániť 265 tisíc eur. Odmietnutie urovnania môže však viesť ako k záchrane 265 tisíc eur, tak aj k strate viac ako 1 milióna eur, ktoré bude musieť mesto zaplatiť v prípade neúspechu v spore.

Za takýto hazard s majetkom mesta zaplatia v prípade neúspechu účet všetci jeho obyvatelia. Ak by sme aj pripustili váhu pochybných tromfov Igora Kršiaka, otázkou zostáva, prečo ich v konaní nepoužil, keď viedol úrad prednostu a prečo s nimi prichádza až teraz.

NEVŠÍMAVOSŤ ALEBO ÚMYSEL?

Treba sa tiež zamyslieť nad tým, ako a prečo spor so STRABAGom, v období, keď bol Igor Kršiak prednostom mesta, vlastne vznikol. Od septembra do decembra 2014, tak povediac „pod oknami domu“, vyrastali pánovi Kršiakovi namiesto zmluvne dohodnutých lacnejších priepustov omnoho drahšie mostné konštrukcie.

Hoci z dostupnej dokumentácie vyplýva, že vedenie mesta spolu s pánom Kršiakom posielalo na kontrolné dni i na preberacie konanie zamestnancov mesta, dnes pán Kršiak tvrdí, že sa o svojvoľnej zmene diela zo strany STRABAGu dozvedel až v polovici decembra 2014. Odvoláva sa na to, že zamestnanci, ktorí sa kontrolných dní a preberacieho konania zúčastňovali (dnes už pre mesto nepracujú), neboli kompetentní takýto rozsah zmien diela posúdiť.

Pýtame sa pána Kršiaka, prečo v čase kontrol nerozporoval, že sa kontrolných dní zúčastňoval zamestnanec bez adekvátnej kvalifikácie a nie fundovaný zamestnanec investičného odboru mesta? Taktiež nerozumieme, ako je možné, že si dlhé tri mesiace na meste nevšimli, že mosty nie sú priepusty.

NAJOTVORENEJŠIA DISKUSIA V HISTÓRII MESTA

Kršiak útočí na Hattasa, že „podpísal dohodu, ktorou sa malo z mestskej kasy potichu vytratiť skoro 300 tisíc eur“. Rozmeňme si na drobné, ako to „ticho“ vlastne vyzerá. Na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil súčasný prednosta Martin Horák na prerokovanie informatívnu správu k urovnaniu sporu so STRABAGom. Hlasovaniu o tomto materiáli predchádzala prezentácia sporu právnymi zástupcami mesta z advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA a viac ako trojhodinová verejná rozprava, na ktorej mohol ktokoľvek vystúpiť.

Ešte pred zasadnutím mestského zastupiteľstva úrad prednostu pozval všetkých poslancov na rokovanie, kde malo dôjsť k predbežnému prerokovaniu správy. Následne bola informatívna správa prerokovaná na zasadnutí mestskej rady a komisie mestského zastupiteľstva pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť. Správa bola oboma týmito orgánmi bez písomných výhrad prijatá.

Zdôrazňujeme, že v histórii nášho mesta nám nie je známy žiadny iný prípad, kedy by bola k prerokovaniu a k prijatiu rozpočtového opatrenia na použitie 0,3 % ročného rozpočtu mesta vedená tak rozsiahla a transparentná diskusia, na ktorú by boli prizvaní ako diskutéri dokonca aj právni zástupcovia mesta.

NAHRÁVANIE PROTISTRANE

Igor Kršiak ďalej tvrdí, že poslanci na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva hlasovali proti zaradeniu jeho informatívnej správy do programu rokovania preto, „lebo im nezáleží na záchrane takmer 300 tisíc eur pre mesto“. Opomína však uviesť podstatnú informáciu, že svoju informatívnu správu s právnym posúdením sporu so STRABAGom účelovo predložil mestu ako mimoriadny bod programu len tri dni pred zasadnutím zastupiteľstva. Z dôvodu neskorého dodania správy mestu už nebolo možné zabezpečiť k nej stanovisko právneho odboru mesta, ani stanovisko advokátskej kancelárie, ktorá mesto v spore zastupuje.

Súčasný prednosta spolu s viceprimátorom pritom na osobnom stretnutí v závere júla ponúkli pánovi Kršiakovi ďalšiu diskusiu o jeho prípadných argumentoch v prospech mesta. Pán Kršiak si však namiesto tejto formy pomoci pre mesto, ktorou sa mimochodom celý čas hrdí, zvolil cestu bulvárnych hesiel a snahy presunúť debatu o čisto odbornej právnej argumentácii pred kamery mestského zastupiteľstva. Vôbec pri tom nehľadel na to, že celá diskusia je ostro sledovaná i protistranou v spore.

Očakávanie, že právnici mesta budú na verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vyvracať viaceré pochybné argumenty poukazovaním na slabé miesta mesta v spore a tým nahrávať protistrane, je zo strany pána Kršiaka buď totálnou naivitou alebo obyčajným bezohľadným politickým kalkulom.

Neschválenie informatívnej správy predloženej Igorom Kršiakom na rokovanie septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo logickým následkom toho, že ju predložil necelé tri dni pred plánovaným zasadnutím. Navyše, primátor mesta už skôr informoval poslancov o zámere zvolať na prerokovanie tejto témy mimoriadne zasadnutie, ktoré sa však uskutoční až po tom, ako prokuratúra rozhodne o námietkach mesta voči jej upozorneniu.

KRŠIAKOVA ANALÝZA, POD KTOROU NIE JE NIKTO PODPÍSANÝ

Pán Kršiak sa síce ohradzuje, že ním predložená informatívna správa je nezávislým posúdením sporu so STRABAGom a bola vypracovaná až troma „nezávislými“ advokátskymi kanceláriami, odvahu zverejniť ich mená však nenašiel. Z kontextu predloženého posúdenia je zrejmé, že sa obsahom aj formou nápadne zhoduje s pseudoargumentmi prezentovanými Igorom Kršiakom na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ako aj na osobnom stretnutí so zástupcami mesta v závere júla tohto roka. Koncipované je výhradne v rovine ťažkých hypotéz a domnienok. Vážnosť a odbornosť právneho posúdenia sa jeho autor snažil navodiť odkazmi na (ne)súvisiace ustanovenia zákonov.

Po preskúmaní právneho posúdenia mesto ani len nepredpokladá, že by takto amatérske a tendenčné stanovisko, ktoré nekriticky prijíma závery pána Kršiaka a neupozorňuje na žiadne riziká v spore, vypracovala akákoľvek renomovaná advokátska kancelária. To je zrejme aj dôvod, prečo pod ňou nikto nie je podpísaný. Na porovnanie, advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, ktorá zastupuje mesto v spore so STRABAGom, pôsobí na Slovensku už skoro dve desaťročia, čo do počtu právnikov (viac než 50) je najväčšou advokátskou kanceláriou na Slovensku a pravidelne sa umiestňuje na popredných miestach v rebríčku najúspešnejších slovenských advokátskych kancelárií. Od vzniku renomovanej súťaže „Právnická firma roka“ v roku 2013 bola nezávislými hodnotiteľmi deväťkrát po sebe zaradená medzi veľmi odporúčané advokátske kancelárie pre sporovú agendu.

Aj preto vyzývame pána Kršiaka, aby sa nehanbil a zverejnil mená advokátskych kancelárií, ktoré údajne vypracovali ním predložené právne posúdenie sporu.

POSLANEC NA HRANE TRESTNÉHO ČINU OHOVÁRANIA

Mesto sa tiež ohradzuje voči tvrdeniu pána Kršiaka, že mesto v spore zastupujú „právnici primátora“. Všetky advokátske kancelárie, s ktorými má mesto platne uzatvorené zmluvy, boli riadne vybrané vo verejnej obchodnej súťaži, ktorú vyhodnotila majetková komisia mesta na čele s jej predsedom, poslancom Jánom Greššom. Pri hlasovaní o výbere advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA na uzatvorenie rámcovej zmluvy o spolupráci s mestom nebol proti žiadny člen komisie tvorenej zástupcami naprieč celým politickým spektrom mestského zastupiteľstva.

K rozhodnutiu odovzdať spor externej advokátskej kancelárii úrad, už pod vedením nového prednostu, pána Horáka, dospel aj na základe toho, že vedenie sporu presahovalo odborné schopnosti právnika, pána Hippa, ktorého vedením sporu poveril pán Kršiak. Jeho „vrcholným počinom“ pri riešení tohto sporu bolo spracovanie analýzy v rozsahu dvoch strán. Len na porovnanie, analýzy vypracované advokátskou kanceláriou zastupujúcou mesto v spore, predstavujú spolu 52 strán hutnej právnej argumentácie.

Mesto sa ohradzuje aj voči narážkam poslanca Grešša zverejneným na jeho sociálnych sieťach na údajne tendenčné vedenie sporu so STRABAGom zo strany mesta a jeho právnych zástupcov a týmto ho vyzýva, aby presne pomenoval skutočnosti, ktoré naznačuje a v prípade, ak má podozrenie na poškodzovanie záujmov mesta, aby podal podnet orgánom činným v trestnom konaní. V opačnom prípade mesto žiada pána Grešša, aby sa zdržal nedôvodných difamujúcich obvinení, ktoré sú na hrane zásahu do osobnostných práv a trestného činu ohovárania.

Argumentácia pána Grešša o tendenčnosti vedenia sporu pritom absolútne nemá žiadnu logiku – neexistuje žiadny motív, pre ktorý by malo mať mesto snahu urovnať spor so STRABAGom, okrem úmyslu ušetriť zo svojho rozpočtu značnú sumu peňazí, ktoré by v prípade neúspechu v spore bolo povinné STRABAGu zaplatiť.

MESTO NEMÔŽE PREZRADIŤ VŠETKY PRÁVNE ARGUMENTY

Podmienky urovnania boli výsledkom náročných rokovaní mesta so STRABAGom. Ak by všetky tromfy boli v rukách mesta, ako nedôvodne naznačuje Igor Kršiak, mesto by do urovnania nikdy nešlo, a to platí aj naopak vo vzťahu k STRABAGu. Pri porovnaní vyrokovanej sumy urovnania 265 tisíc eur a sumy presahujúcej 1 milión eur, ktorú bude musieť mesto zaplatiť v prípade neúspechu v spore, sa urovnanie javí ako najlepšie riešenie.

Mesto pripúšťa, že spor môže dopadnúť akokoľvek. S ohľadom na to, že všetky výstupy vo veci sú verejne medializované a niet pochybností, že aj sledované protistranou, predpoklad úspešnosti ani argumenty v neprospech mesta zverejniť jednoducho nemôže. Práve to pre svoj politický boj zneužíva pán Kršiak, keď výzvami na verejné prerokovanie právnej argumentácie v spore stavia vedenie mesta i jeho právnych zástupcov do pozície, ako keby pozíciu mesta v spore so STRABAGom a jeho šance na úspech účelovo zahmlievali.

Zverejnenie právnych analýz, z ktorých by následne protistrana mohla použiť informácie v neprospech mesta, je v príkrom rozpore so záujmami mesta, ktorých obranu pán Kršiak tak vehementne predstiera.

================================================

Text vznikol v spolupráci mesta Nitra a advokátskej kancelárie zastupujúcej mesto Nitra v spore so spoločnosťou STRABAG.


Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Nitra on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

❗️ Takéto fotky z výletov po Slovensku nám posielate často... ❎ Koterce limitujú životný priestor a aktivity psa ❎ nechránia pr...

Po sep 20 , 2021
❗️ Takéto fotky z výletov po Slovensku nám posielate často… ❎ Koterce limitujú životný priestor a aktivity psa ❎ nechránia pred nepriazňou počasia ❎ znemožňujú spolužitie s človekom. ℹ️ Aj keď sú diskusie s majiteľmi často frustrujúce, je dobré VEDIEŤ, NA ČO MÁ PES NÁROK! 👉 PREČÍTAJTE SI a povedzte […]