STANOVISKO NÁRODNEJ KRIMINÁLNEJ AGENTÚRY Vzhľadom k medializovaným informáciám NAKA P PZ poskytuje nasledovné stanovisko k výko…

STANOVISKO NÁRODNEJ KRIMINÁLNEJ AGENTÚRY

Vzhľadom k medializovaným informáciám NAKA P PZ poskytuje nasledovné stanovisko k výkonu úkonov na Okresnom súde Bratislava III dňa 25.04.2022 a 26.04.2022:

V trestnej veci vedenej na odbore východ NAKA P PZ vyšetrovateľ dňa 25.4.2022 osobne doručil na Okresný súd Bratislava III výzvu na vydanie veci dôležitej pre trestné konanie, a to vydanie vyšetrovacieho spisu a jeho utajovanej prílohy, vo veci obv. JUDr. Ľudovít M. a obv. JUDr. Boris B. (vedenej na Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava III), ktorý sa v tom čase nachádzal na uvedenom súde. Postupoval tak na základe dôkaznej situácie, ktorá bola zistená z výpovedi vypočutých osôb a listinných materiálov a z obavy zo znehodnotenia, respektíve pozmenenia dôkazu (spisu), za účelom riadneho zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností.

Je potrebné uviesť, že pri rozhodovaní o väzbe obvinených JUDr. Ľudovíta M. a JUDr. Borisa B. sudkyňa Okresného súdu Bratislava III JUDr. Iveta Halvoňová konštatovala nedôvodnosť samotného trestného stíhania obvinených a dokonca aj nezrovnalosti v utajovanej prílohe spisu. Nedôvodnosť tohto stíhania konštatoval aj senát Krajského súdu v Bratislave. Zaisťovanie spisu na Okresnom súde Bratislava III bolo realizované z dôvodu, aby nedošlo k administratívnemu doručeniu spisu do dispozície orgánov činných v trestnom konaní, ktorých rozhodnutia boli týmito súdmi vážne spochybnené, resp. do dispozície osôb, ktoré by s ním mohli neoprávnene manipulovať a rovnako z dôvodu záruky zachovania autenticity spisov na súdoch v SR.

Po tom, čo sudkyňa Okresného súdu Bratislava III JUDr. Iveta Halvoňová za prítomnosti predsedu súdu JUDr. Romana Fitta, uvedenej vyzve nevyhovela, pričom bolo zrejmé, že sa na súde tento spis nachádza, vyšetrovateľ NAKA P PZ kontaktoval dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, ktorý mu udelil súhlas na vykonanie prehliadky priestorov Okresného súdu Bratislava III, výlučne za účelom zabezpečenia predmetného spisu pre účely trestného konania.

Z dôvodu, aby nedochádzalo k dezinterpretácii vykonávaného procesného úkonu, vyšetrovateľ spracoval písomný príkaz na prehliadku uvedených priestorov súdu so súhlasom dozorového prokurátora a opätovne sa dňa 25.04.2022 dostavil na súd, kde sa už nenachádzala žiadna kompetentná osoba. Vyšetrovateľ sa následne telefonicky skontaktoval s predsedom súdu, ako aj službukonajúcim sudcom. Predseda súdu sa na miesto úkonu odmietol dostaviť. Na súd sa dostavil službukonajúci sudca, ktorý telefonicky komunikoval s predsedom súdu a po dohode s ním uviedol, že táto výzva bude vyriešená dňa 26.4.2022 po 08.00 hod.

Vyšetrovateľ upustil od vykonávania prehliadky súdu dňa 25.04.2022 vzhľadom na uvedené vyjadrenie predsedu súdu, ktoré považoval za dostatočnú garanciu zabezpečenia veci dôležitej pre trestné konanie.

Príslušníci NAKA P PZ sa dňa 26.04.2022 pred 08.00 hod opätovne dostavili do budovy Okresného súdu Bratislava III. Potom, čo sa do budovy súdu dostavil predseda súdu, po jeho zákonnom poučení a márnej výzve, vyšetrovateľ o 09.05 hod, v rámci vydaného príkazu na prehliadku iných priestorov, odňal vyšetrovací spis (bez utajovanej prílohy) za súčinnosti predsedu súdu, pričom k samotnému fyzickému vykonávaniu prehliadky nedošlo, keďže bolo zistené, že utajovaná príloha k vyšetrovaciemu spisu už bola v uvedený deň pred týmto úkonom odovzdaná pracovníčke Krajskej prokuratúry Bratislava, napriek tomu, že vo veci zaisťovaného spisu v tom čase už konala Krajská prokuratúra Košice.

Je potrebné uviesť, že vyšetrovateľ v danej veci postupoval zákonným spôsobom, pod dozorom prokurátora, pričom bol zdržanlivý, čo vyplýva aj z postupu vykonania procesných úkonov (prvá výzva, zabezpečenie príkazu na prehliadku, ďalšia výzva a snaha sa zákonným spôsobom dohodnúť na zabezpečení veci dôležitej pre trestné konanie, nevykonanie prehliadky dňa 25.04.2022, odňatie veci za súčinnosti predsedu súdu a upustenie od fyzického výkonu prehliadky). Tento postup zodpovedá aj zasadám proporcionality a subsidiarity. Iný postup (§ 3 ods. 1 Trestného poriadku – dožiadanie) zabezpečenia veci, resp. uvedeného vyšetrovacieho spisu bol v tomto prípade vylúčený. Možno teda konštatovať, že postup vyšetrovateľa v danej veci bol plne v súlade s Trestným poriadkom.

Organy činné v trestnom konaní sú oprávnené vyzvať každého, kto má vec dôležitú pre trestné konanie, na vydanie tejto veci, sú povinné riadne takúto osobu poučiť v zmysle Trestného poriadku a pri nevyhovení výzve na vydanie veci, takúto vec odňať. Tento postup musí byť zachovaný aj pri listinách, ktoré obsahujú utajované skutočnosti. Odňatiu veci nebráni tá skutočnosť, že listina obsahuje utajované skutočnosti. Tento postup bol dodržaný aj v tomto prípade.

Postupom príslušníkov NAKA P PZ nedošlo k zásahu do nezávislosti súdu alebo do jeho rozhodovacej činnosti. Vyšetrovateľ takto postupoval až po tom, čo konajúce súdy (okresný a krajský súd) vo veci už rozhodli a spis bol administratívne odovzdávaný orgánom činným v trestnom konaní. Predmetom výzvy na zaistenie nebol ani spisový materiál vytváraný súdom. Nemohlo tak ani prísť k pôsobeniu na sudcu, aby si nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo aby konal v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu.

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné uviesť, že vyšetrovateľ sa nesnažil žiadnym spôsobom obchádzať osobu oprávnenú konať za Okresný súd Bratislava III tým, že telefonicky kontaktoval službukonajúceho sudcu, nakoľko telefonicky kontaktoval aj predsedu súdu, ktorý sa na miesto úkonu odmietol dostaviť a službukonajúci sudca konzultoval svoj postup s predsedom súdu.

Predtým, ako došlo k zaisteniu vyšetrovacieho spisu, pracovníčka súdu sa snažila vyniesť spis z miestnosti na súde, pričom bola príslušníkmi NAKA P PZ vyzvaná, aby s uvedeným spisom do príchodu predsedu súdu nemanipulovala. Pracovníčka súdu nebola obmedzovaná na osobnej slobode, ale bolo zabezpečované, aby nedošlo k manipulácií so spisom. Týmto konaním by mohlo prísť k bráneniu v získaní dôkazu.

Pri vykonávaní procesných úkonov príslušníkmi NAKA P PZ si títo riadne plnili svoje povinnosti, pričom dbali na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb, voči ktorým vykonávali služobnú činnosť a neprekračovali mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu svojej služobnej činnosti, a práve naopak, takýto prístup nemožno konštatovať zo strany niektorých osôb, s ktorými boli vykonávané procesné úkony na súde.

Príkaz na prehliadku priestorov súdu bol koncipovaný na priestory celého súdu z toho dôvodu, že príslušníkom NAKA P PZ zo strany súdu nebola poskytnutá informácia, v ktorom priestore súdu sa spis nachádza. Príkaz obsahoval presné označenie spisu, takže bolo vylúčené, aby sa vyšetrovateľ oboznamoval s inými písomnosťami v prípade výkonu prehliadky.

Orgán činný v trestnom konaní je zo zákona oprávnený, po márnej výzve, prekonať odpor osoby alebo ňou vytvorenú prekážku, ktorá mu bráni k vykonaniu prehliadky. Ak dôjde zo strany orgánu činného v trestnom konaní k takémuto poučeniu a jeho vysvetleniu, nemôže ísť z jeho strany o vyhrážku.

Na záver možno skonštatovať, že utajovaná príloha vyšetrovacieho spisu bola zo strany Okresného súdu Bratislava III úmyselne odovzdaná prokuratúre v čase, keď prebiehali úkony jej zaisťovania vyšetrovateľom.


Autor správy, foto a správu publikoval Polícia Slovenskej republiky on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Téma kampane #zatocsodpadom od Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP na mesiac máj je "Periem bez chémie". 🌱 Nie je p...

Št máj 5 , 2022
Téma kampane #zatocsodpadom od Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP na mesiac máj je „Periem bez chémie“. 🌱 Nie je pochýb, že každý chce čisté a voňavé oblečenie. Klasické pracie prášky, gély a kapsule však obsahujú množstvo chemických látok, ktoré sú škodlivé nie len pre prírodu, ale aj pre naše […]

Prečítajte si aj niečo z archívu, čo ste možno prehliadli...

close